Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Výpůjční řád Obecní knihovny Dolní Dvořiště

 

1.     Knihy a časopisy se půjčují jen registrovaným čtenářům.

 

2.     Čtenář podává písemnou přihlášku, na níž podpisem stvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Při zápisu předkládá občanský průkaz. Dětem do 15 let podepisuje přihlášku zákonný zástupce.

 

3.     Čtenářský poplatek - zápisné se platí vždy na začátku roku. Nově přihlašovaní čtenáři pak v průběhu kalendářního roku. Dospělý čtenář zaplatí 36,- Kč, děti, studenti a důchodci 24,- Kč.

Důchodci nad 70 let mají registraci zdarma.

 

4.     Výpůjční doba dokumentů je 1 měsíc, časopisů 2 týdny. Po uplynutí této doby může knihovna výpůjčku prodloužit, nežádá-li o dokument jiný čtenář.

 

5.     Neodevzdá-li čtenář vypůjčené materiály ve stanovené lhůtě, bude písemně upomenut. Poplatek za I. upomínku je 20,- Kč, za II. upomínku 30,- Kč a za III. upomínku  60,- Kč.

 

6.     Ztrátu nebo poškození dokumentu (včetně poškození obalu) je povinen nahradit ten čtenář, na jehož průkaz byla kniha zapůjčena. Ztracený nebo zničený dokument nahradí čtenář částkou ve výši pořizovací ceny knihy. Je v zájmu čtenáře, aby si knihy při půjčování řádně prohlédl a zjištěné poškození ihned nahlásil,  jinak ručí za všechna poškození. Při ztrátě knihy hradí čtenář nejen dokument, ale také náklady na knihovnické zpracování ve výši 50,- Kč za každý svazek. Při ztrátě časopisu  hradí čtenář cenu časopisu + náklady na zpracování 20,- Kč.

7.     Změnu adresy je čtenář povinen ihned ohlásit knihovně.

 

8.     Čtenář nesmí dokumenty z knihovny půjčovat dále svým známým. Čtenář má právo požádat o zamluvení půjčeného dokumentu. Knihy zařazené v příruční knihovně se půjčují pouze prezentačně.

 

9.     Čtenář může požádat o zprostředkování výpůjčky odborné literatury nebo jiné knihy, které ve své evidenci knihovna nemá pomocí meziknihovní výpůjční služby podle podmínek celostátně pro tuto službu platných.

 

10.  Čtenářem přestává být ten, kdo úmyslně poškodí knihy, časopisy nebo jednáním svým nebo svých dětí způsobí knihovně škodu, kterou nenahradí. Z řad čtenářů může být vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád.