Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

OD 1. LISTOPADU 2012 JE ROZŠÍŘENA VÝPŮJČNÍ DOBA 

DOPOLEDNE 8,00 -11,30

ODPOLEDNE 12,30 -17,00

 KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU.

 

OD 12.ŘÍJNA  2009 SI MŮŽETE SAMI ZJISTIT, ZDA POŽADOVANÝ TITUL MÁ NAŠE KNIHOVNA VE SVÉM FONDU. PO OTEVŘENÍ WWW. STRÁNEK NAŠÍ KNIHOVNY NA ODKAZU KATALOG KNIHOVNY POPŘÍPADĚ PRO UŽIVATELE INTERNETOVÉ SÍTĚ STARNET, KTERÉ SE NABÍZEJÍ PO OTEVŘENÍ ODKAZU .

 

Ochrana osobních údajů - informace pro čtenáře

Informace se týkají toho, jak knihovna nakládá s vašimi osobními údaji a k čemu je využívá. 
Knihovna zpracovává pouze osobní údaje poskytované čtenářem dobrovolně. 
Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním osobních údajů, může užívat pouze služeb, které jsou poskytovány anonymně.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaje o každém čtenáři shromažďujeme z toho důvodu, že některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát základní osobní údaje (příjmení, jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště). Tyto údaje uvádí čtenář do přihlášky při registraci do knihovny. U dítěte do 15 let stejné údaje shromažďujeme i o jeho zákonném zástupci. Další údaje, které čtenář do přihlášky uvádí, jsou nepovinné údaje a záleží na každém, zda je uvede (číslo mobilu a email). Tyto údaje knihovna využívá pro snazší kontakt se čtenářem (např. splněných rezervacích nebo o neprodloužení výpůjčky, zasílání upomínek atp.). Kontaktní adresu čtenáře využíváme, pokud je nutné jej upomenout o nevrácené výpůjčky. Mezi nepovinné údaje patří také obecné informace o tom, zda je čtenář student, pracující nebo důchodce, které pak knihovna využívá ke statistickému zpracování.

Další údaje: Knihovna uchovává historii výpůjček pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii, pro případ řešení sporných situací atp. K uchovávání historie výpůjček dává čtenář souhlas při registraci. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání osobně v knihovně (s výjimkou historie mladší než 3 měsíce od ukončení výpůjčky). Po letitých zkušenostech doporučujeme čtenářům dát souhlas s vedením historie výpůjček. Snadno Vám pak vaše knihovnice vyhledá, jakou knihu jste před časem četli, kdo jí napsal a případně doporučí podobné knihy. Studenti mají přehled o četbě, kterou snadno doloží do školy.

Jak dlouho uchovává knihovna osobní údaje?

Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu. Jakmile čtenář projeví písemně přání dále nebýt registrovaným čtenářem a nemá vůči knihovně dluh/ pohledávku osobní údaje se likvidují. Osobní údaje čtenáře likviduje knihovna i bez žádosti čtenáře, pokud od posledního registračního období uplynul jeden rok, a čtenář nemá vůči knihovně žádné závazky.

Jakým způsobem se uchovávají a jak se likvidují?

Osobní údaje čtenáře zaznamenané v listinné podobě se likvidují skartací. Osobní údaje zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním základních a dalších (nepovinných) údajů. Údaje o výpůjčkách jsou anonymizovány (což znamená, že smažeme všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit).

Kde své údaje najdete?

Náhled na osobní údaje, které knihovna o čtenáři uchovává, nabízí on-line čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny https://dolnidvoriste.knihovny.net/katalog . Čtenářské konto nabízí výpis údajů o osobě (jméno, příjmení, rok narození) a také přehled aktuálních výpůjček a historii výpůjček od začátku registrace, informace o zadaných rezervacích, případně další informace. Údaje (mobil, email a kontaktní adresu)  je možné změnit při osobní návštěvě knihovny.

V případě jakýchkoli dotazů k této problematice se obracejte na tel.: 725 934 036 (knihovnice) nebo na email knihdd@quick.cz . Podrobnější informace najdete na webových stránkách knihovny v sekci Ochrana osobních údajů.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle směrnice EU*, Knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Úplnou informaci o ochraně osobních údajů, využívaných Jihočeskou vědeckou knihovnou nabízí zájemcům Knihovní řád, který je čtenářům k dispozici u pultu v knihovně a na https://knihovnadolnidvoriste.estranky.cz/.* NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) = zkratka GDPR.